Non-Invasive Immunofluorescence Assessment of Lycopene Supplementation Status in Skin Smears.

 

Ivan M. Petyaev, Naylia A. Zigangirova, Dmitry Pristensky, Marina Chernyshova, Valeriy V. Tsibezov, Natalya E. Chalyk, Elena Y. Morgunova, Nigel H. Kyle, and Yuriy K. Bashmakov (2018) MONOCLONAL ANTIBODIES IN IMMUNODIAGNOSIS AND IMMUNOTHERAPY, Volume 37, Number 3, DOI: 10.1089/mab.2018.0012

Generation and Application of Monoclonal Antibody Against Lycopene.

 

Generation and Application of Monoclonal Antibody Against Lycopene. – Valeriy V. Tsibezov, Yuriy K. Bashmakov, Dmitry V. Pristenskiy, Naylia A. Zigangirova, Ludmila V. Kostina, Natalya E. Chalyk, Alexey Y. Kozlov, Elena Y. Morgunova, Marina P. Chernyshova, Marina V. Lozbiakova, Nigel H. Kyle, and Ivan M. Petyaev (2017) MONOCLONAL ANTIBODIES IN IMMUNODIAGNOSIS AND IMMUNOTHERAPY, DOI: 10.1089/mab.2016.0046

Generation of Monoclonal Antibody Against trans-Resveratrol.

 

Generation of Monoclonal Antibody Against trans-Resveratrol. – IM Petyaev, VV Tsibezov, SN Osipov, NH Kyle, DV Vorobjeva, and YK Bashmakov (2012) HYBRIDOMA, v. 31 (6), 2012

LYCOTEC NEWSLETTER

Subscribe now and receive publications newsletter from us!

 
 

© 2010 – 2021 Copyright Lycotec Limited. Registered in England and Wales No: 6527761.

X