Generation and Application of Monoclonal Antibody Against Lycopene. –  Valeriy V. Tsibezov,  Yuriy K. Bashmakov,  Dmitry V. Pristenskiy,  Naylia A. Zigangirova, Ludmila V. Kostina,  Natalya E. Chalyk,  Alexey Y. Kozlov,  Elena Y. Morgunova,  Marina P. Chernyshova, Marina V. Lozbiakova,  Nigel H. Kyle,  and Ivan M. Petyaev (2017) MONOCLONAL ANTIBODIES IN IMMUNODIAGNOSIS AND IMMUNOTHERAPY, DOI: 10.1089/mab.2016.0046
Full Article Downloadable in PDF

Generation of Monoclonal Antibody Against trans-Resveratrol. – IM Petyaev, VV Tsibezov, SN Osipov, NH Kyle, DV Vorobjeva, and YK Bashmakov (2012) HYBRIDOMA, v. 31 (6), 2012
Full Article Downloadable in PDF